رابطه بین وفاداری سازمانی و اخلاق کاری با سازگاری شغلی در محیط کار بیمارستان

محبوبه ایمانی1

مراد تقوی لالیمی2

1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارمند بیمارستان امام سجاد(ع) شهرستان رامسر، (نویسنده مسئول) mahboobeimani2016@gmail.com

2کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش مالی – دولتی، کارمند دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران  moradtaghavi1362@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401، صفحات 152 الی 159

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، پژوهش حاضر  با هدف تبیین رابطه بین وفاداری سازمانی و اخلاق کاری با سازگاری شغلی در محیط کار بیمارستان با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. و جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان بیمارستان های تنکابن و رامسر به تعداد980 نفر در سال 96- 1395 بوده که تعداد120 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه­ های وفاداری سازمانی لیندگرین(2004)، پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری (1990) و پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) بود. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد كه بين متغیر های وفاداری سازمانی و اخلاق کاری با سازگاری شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این متغیرها در ترکیب یکدیگر توانسته اند 47 درصد از واریانس را تبیین کنند. از بین متغیرهای پیش بین، وفاداری سازمانی پیش بینی کننده قویتر است.

واژگان کلیدی:  وفاداری سازمانی، اخلاق کاری، سازگاری شغلی،تعهد عاطفی.

اشتراک گذاری در: