رابطه تعهد سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میانجی‌گری سواد اطلاعاتی اساتید دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

رؤیا باباتبار1

مهسا غلامحسین زاده2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402، صفحات 21 الی32

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه تعهد سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میانجی‌گری سواد اطلاعاتی، انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه اساتید دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال تحصیلی 02-1401 بوده که به روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 175 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌های تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)، مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارول (1991) و سواد اطلاعاتی سیامک و داورپناه (1388)، بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شد. با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی برابر 0/87، مسئولیت‌پذیری اجتماعی برابر 0/81 و سواد اطلاعاتی برابر 0/84 محاسبه شد. در سطح اطمینان 95 درصد (0/05 = α)، یافته‌ها نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین تعهد سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بین سواد اطلاعاتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بین تعهد سازمانی و سواد اطلاعاتی وجود دارد. هم‌چنین، رابطه مثبت معنی‌داری بین تعهد سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میانجی‌گری سواد اطلاعاتی اساتید دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد. به‌طوری‌که تعهد سازمانی بر سواد اطلاعاتی معنادارترین مسیر و بالاترین تاثیرگذاری را دارد.

واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی،  سواد اطلاعاتی، اساتید

اشتراک گذاری در: