رابطه تیپ های شخصیتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان دوره ابتدایی

کوثر جوهری

دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، آموزگار پایه دوم دبستان مسعود دهقان آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر، مازندران، ایران  kosar.j.5213@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 151 الی 159

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تیپ­ های شخصیتی و اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی مجازی در دانش ­آموزان دوره ابتدایی انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش­آموزان دوره ابتدایی شهرستان قائم­شهر در سال تحصیلی 01-1400 بود. مطابق با تاباچنیک و همکاران (2007)، تعداد 111 نفر به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه­ گیری، پرسشنامه ­های استاندارد فرم کوتاه تیپ­ های شخصیتی کوستا و مک­کری (1986) و اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی مجازی خواجه احمدی و همکاران (1395) بود. با بهره­ گیری از نرم افزار SPSS23 و در سطح معنی­داری 0/05=a، یافته ­ها نشان داد رابطه مثبت معنی­ داری بین تیپ­ شخصیتی روان ­آزرده و اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی مجازی در دانش ­آموزان دوره ابتدایی وجود دارد. هم­چنین، رابطه منفی معنی ­داری بین تیپ ­های شخصیتی برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری (باز بودن به تجربه)، توافق‌پذیری (خوشایندی) و وظیفه‌شناسی (پیرو وجدان بودن) و اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی مجازی در دانش­ آموزان دوره ابتدایی وجود دارد. بنابراین، اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی مجازی به تیپ ­های شخصیتی دانش ­آموزان وابسته است و تیپ ­های شخصیتی عاملی موثر در جهت کنترل و کاهش اعتیاد به شبکه ­­های اجتماعی مجازی در دانش ­آموزان دوره ابتدایی محسوب شده که باید به­ طور جدی مورد توجه خانواده، مدرسه و جامعه قرار گیرد.

واژگان کلیدی: تیپ ­های شخصیتی، اعتیاد به شبکه ­های اجتماعی مجازی، دوره ابتدایی.

اشتراک گذاری در: