رابطه تیپ های شخصیتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان دوره ابتدایی

کوثر جوهری1

1معلم پایه دوم دبستان مسعود دهقان شهرستان قائم شهر؛ دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، kosar.j.5213@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 15 الی23

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تیپ ­های شخصیتی و اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی مجازی در دانش­آموزان دوره ابتدایی انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان قائم­شهر در سال تحصیلی 01-1400 بود. مطابق با تاباچنیک و همکاران (2007)، تعداد 111 نفر به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه­ گیری، پرسشنامه­ های استاندارد فرم کوتاه تیپ­ های شخصیتی کوستا و مک-کری (1986) و اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی مجازی خواجه احمدی و همکاران (1395) بود. با بهره ­گیری از نرم افزار SPSS23 و در سطح معنی­ داری ۰/۰۵=a، یافته­ ها نشان داد رابطه مثبت معنی ­داری بین تیپ شخصیتی روان­ آزرده و اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی مجازی در دانش ­آموزان دوره ابتدایی وجود دارد. هم­چنین، رابطه منفی معنی­داری بین تیپ ­های شخصیتی برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری (باز بودن به تجربه)، توافق‌پذیری (خوشایندی) و وظیفه‌شناسی (پیرو وجدان بودن) و اعتیاد به   شبکه­ های اجتماعی مجازی در دانش­ آموزان دوره ابتدایی وجود دارد. بنابراین، اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی مجازی به تیپ­ های شخصیتی دانش ­آموزان وابسته است و تیپ­های شخصیتی عاملی موثر در جهت کنترل و کاهش اعتیاد به شبکه ­های اجتماعی مجازی در دانش ­آموزان دوره ابتدایی محسوب شده که باید به طور جدی مورد توجه خانواده، مدرسه و جامعه قرار گیرد.

واژگان کلیدی: تیپ ­های شخصیتی، اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی مجازی، دوره ابتدایی.

اشتراک گذاری در: