رابطه جامعه يادگيرنده حرفه اي با یادگیری سازماني و پايداري سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

ام­ کلثوم عبوری

آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک ساری.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 160 الی 169

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین جامعه يادگيرنده حرفه ­اي با یادگیری سازماني و پايداري سازماني انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبستگی و جامعه آماری عبارت بود از کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در سال 1400 که تعداد 130 نفر به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه­ گیری، پرسشنامه­ های استاندارد جامعه يادگيرنده حرفه­ اي بلام و همکاران (2005)، یادگیری سازمانی گومژ و همکاران (2005) و پایداری سازماني ویک و ساتکلیف (2001) بود. با بهره­ گیری از نرم افزار SPSS23 و در سطح معنی­داری 0/05=a، یافته­ها نشان داد رابطه مثبت معنی­داری بین جامعه يادگيرنده حرفه ­اي با یادگیری سازماني وجود دارد. هم­چنین، رابطه مثبت معنی­داری بین جامعه يادگيرنده حرفه ­اي با پايداري سازماني وجود دارد. بنابراین، یادگیری سازماني و پايداري سازماني عواملی موثر در جهت توسعه و ارتقاء جامعه يادگيرنده حرفه­ اي در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران است که باید به ­طور جدی مورد توجه مدیران، برنامه ­ریزان و سیاست گذاران آموزش و پرورش در استان مازندران قرار گیرد.

واژگان کلیدی: جامعه يادگيرنده حرفه­ اي، یادگیری سازماني، پايداري سازماني، اداره کل آموزش و پرورش.

اشتراک گذاری در: