رابطه جو خانواده و بلوغ عاطفی با سلامت روانی دانش آموزان متوسطه دوم

فاطمه رضانژاد 1

جمال صادقی 2 

نبی­الله اکبر­نتاج شوب3

1کارشناس ارشد روان­شناسی تربیتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2استادیار گروه روان­شناسی تربیتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران(نویسنده مسئول) Jamalsadeghi48@yahoo.com

3استادیار گروه روان­شناسی تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402، صفحات 42 الی52

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو خانواده و بلوغ عاطفی با سلامت روانی دانش ­آموزان دختر، انجام شد که به لحاظ هدف، کاربردي؛ از نظر ماهیت، توصيفي و از نظر روش تحقیق، همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه دانش ­آموزان دختر مشغول به­ تحصیل در دوره متوسطه دوم شهر بابل در سال تحصیلی 1402- 1401 به تعداد 2645 نفر بود که به روش نمونه ­گیری در دسترس، تعداد 338 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه­ های جو خانواده هیل­برن، بلوغ عاطفی سینگ و بهار­گاوا و سلامت روانی گلدبرگ و هيلير، پاسخ دادند. روايي صوری و محتوایی با نظر متخصصان و صاحب­نظران تأیید شد و به روش ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه ­های جو خانواده برابر 0/87، بلوغ عاطفی برابر 0/81 و سلامت روانی برابر 0/84 محاسبه شد. در سطح اطمینان 95 درصد (0/05 = α)، یافته­ها نشان داد رابطه مثبت معناداری بین جو خانواده با سلامت روانی، هم­چنین، بین بلوغ عاطفی با سلامت روانی در دانش ­آموزان دختر متوسطه دوم وجود دارد. از طرفی، سهم جو خانواده و بلوغ عاطفی در پیش­بینی سلامت روانی دانش ­آموزان متفاوت بود. به­ طوری­که، بلوغ عاطفی بیشتر از جو خانواده بر سلامت روانی دانش ­آموزان دختر موثر بود.

واژگان کلیدی: بلوغ عاطفی، جو خانواده، سلامت روانی.

اشتراک گذاری در: