رابطه خودکارآمدی با عملکرد شغلی دبیران علوم اجتماعی استان مازندران

فهیمه ولی­پور خلیلی1

محمد صالحی 2

قاسمعلی طالبی پنبه­ چوله3

1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.(نویسنده مسئول): Drsalehi@iausari.ac.ir

3استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره یازدهم، تابستان1402، صفحات 114 الی 124

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی با عملکرد شغلی دبیران علوم اجتماعی، انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه دبیران علوم اجتماعی استان مازندران در سال تحصیلی 02-1401 به تعدا 951 نفر بود. به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ­ای بر حسب جنسیت، تعداد 278 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­ های خودکارآمدی رضایی و همکاران و عملکرد شغلی کوپمنز و همکاران، بود. روايي پرسشنامه­ها توسط متخصصان تایید شد. با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه خودکارآمدی برابر 0/85 و عملکرد شغلی برابر 0/90 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از آزمون ­های ضریب همبستگی پیرسون  و تحلیل رگرسیونی در سطح اطمینان 95 درصد (0/05 = α)، انجام شد. یافته ­ها نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین خودکارآمدی و مولفه­ های آن (تلاش، پشتکار و ابتکار) با عملکرد شغلی دبیران علوم اجتماعی وجود دارد. از طرفی، سهم تلاش، پشتکار و ابتکار در پیش بینی عملکرد شغلی متفاوت بود. به طوری­ که، از بین متغیرهای تلاش، پشتکار و ابتکار، نخست، پشتکار، سپس، تلاش و در نهایت، ابتکار در پیش­بینی عملکرد شغلی تاثیرگذار بودند. بنابراین، پشتکار، بالاترین میزان تاثیرگذاری را در پیش­بینی عملکرد شغلی دبیران علوم اجتماعی دارد.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی، عملکرد شغلی، دبیران علوم اجتماعی.

اشتراک گذاری در: