رابطه دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی سازمانی مدیران مدارس متوسطه شهرستان ساری

ملیحه زارع

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه­های علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ مازندران و هلال احمر فراجا، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال پنجم، شماره 14، بهار1403،  صفحات 1 الی 7

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دانش فناوری اطلاعات با اثربخشی سازمانی مدیران مدارس متوسطه شهرستان ساری با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل كلیه مدیران مدارس  متوسطه شهرستان ساری  تعداد 123 نفر بود. جهت انتخاب حجم نمونه با مراجعه به جدول كرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تعداد نمونه برابر 97 بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. به منظور تجزیه تحلیل داده ها جهت تعمیم اطلاعات از حاصل نمونه به جامعه آماری از آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد بین اثربخشی سامانی و دانش فناوری اطلاعات مدیرران از نظر جنسیت تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین همبستگی معنی دار مثبت بین دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی: دانش فناوری اطلاعات، اثربخشی سازمانی، مدیران، آموزش و پرورش، مدارس متوسطه

اشتراک گذاری در: