رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان اداره برق شهرستان ساری

سیده زهرا علوی شکتایی 1

سعید صفاریان همدانی 2

مریم تقوایی یزدی 3

1کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2(نویسنده مسئول): استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران (saeid.saffarian@iausari.ac.ir)

3دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره یازدهم، تابستان1402، صفحات 46 الی 58

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان، انجام شد که به لحاظ هدف، کاربردي؛ از نظر ماهیت، توصيفي و از نظر روش تحقیق، همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان اداره برق شهرستان ساری در سال 1399 به تعداد 1850 نفر بود که به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ای (بر حسب جنسیت)، تعداد 320 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه ­های پژوهش، پاسخ دادند. روايي صوری و محتوایی پرسشنامه ­ها با نظر متخصصان و صاحب­نظران تأیید شد و به روش ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه رضایت شغلی برابر 0/86، تعهد سازمانی برابر 0/82 و رفتار شهروندی سازمانی برابر 0/83 محاسبه شد. در سطح اطمینان 95 درصد (0/05 = α)، یافته ­ها نشان داد رابطه مثبت معناداری بین رضایت شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان؛ هم­چنین، بین تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان وجود دارد. از طرفی، سهم رضایت شغلی و تعهد سازمانی در تبیین (پیش­بینی) رفتار شهروند سازمانی کارکنان متفاوت بود. به­ طوری ­که، سهم رضایت شغلی در پیش­بینی رفتار شهروند سازمانی کارکنان بیشتر از تعهد سازمانی بود.

واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروند سازمانی.

اشتراک گذاری در: