رابطه رفتار شهروند سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با عملکرد شغلی معلمان

معصومه حسن پور 1

پروین اسدپور 2

1دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، شاغل در واحد دانشجویی پردیس فاطمه الزهراس؛ دانشگاه فرهنگیان استان مازندران(نویسنده مسئول):  (mhasanpoor2@gmail.com)

2دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، شاغل در واحد دانشجویی پردیس فاطمه الزهراس؛ دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره یازدهم، تابستان1402، صفحات 100 الی 113

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رفتار شهروند سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با عملکرد شغلی معلمان، انجام شد که به لحاظ هدف، کاربردي؛ از نظر ماهیت، توصيفي و از نظر روش تحقیق، همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه معلمان زن و مرد آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ساری در سال 1402 بود که به روش نمونه­گیری غیرتصادفی در دسترس تعداد 320 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه ­های پژوهش پاسخ دادند. روايي صوری و محتوایی پرسشنامه­ ها با نظر متخصصان و صاحب­نظران تأیید شد و به روش ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی برابر 0/89، تعهد سازمانی برابر 0/91، رضایت شغلی برابر 0/87 و عملکرد شغلی برابر 0/90 محاسبه شد. در سطح اطمینان 95 درصد (0/05 = α)، یافته­ها نشان داد رابطه مثبت معناداری بین رفتار شهروند سازمانی با عملکرد شغلی؛ بین تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی معلمان وجود دارد. از طرفی، سهم رفتار شهروند سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تبیین (پیش­بینی) عملکرد شغلی معلمان متفاوت بود. به­طوری­که، سهم رفتار شهروند سازمانی در پیش­بینی عملکرد شغلی معلمان بیشترین بود و در مراتب بعدی به ترتیب، تعهد سازمانی و رضایت شغلی قرار گرفت.

واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروند سازمانی، عملکرد شغلی.

اشتراک گذاری در: