رابطه رهبری تحول آفرین با خود توسعه ای معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد

شهرزاد هدایتی1

۱دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، مدیر آموزشگاه و پیش دبستانی مستقل، مدیر مجتمع آموزشی فرهنگی و هنری و قرآنی محمودآباد hedaityshahrzad@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400،  صفحات83 الی 92

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رهبری تحول آفرین با خود توسعه ای معلمان متوسطه دوم، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي؛ از نظر ماهیت، توصيفي از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 448 نفر بود که به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب جنسیت تعداد 210 نفر (120 نفر مرد و 90 نفر زن) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2004) و خود توسعه ای پرالت (2008) بود که از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی هر یک از پرسشنامه­ها به ترتیب برابر 0/90 و 0/87 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=a) انجام گرفت. یافته­ها نشان داد رابطه مثبت معنی­دار بین رابطه رهبری تحول آفرین (و ابعاد آن: ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و ملاحظه فردی) با خود توسعه­ای معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد وجود دارد.

واژگان کلیدی: سواد اطلاعاتی، عملکرد شغلی، عملکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی

اشتراک گذاری در: