رابطه رهبری معنوی با سلامت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

بیتا محمودیان1

کوثر محمودپور2

۱دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد ساری، آموزگار چند پایه( سوم و چهارم)منطقه دودانگه آموزش و پرورش ساری، نویسنده مسئول: bita.mahmoodian@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، آموزگار پایه اول آموزش و پرورش شهرستان بابلkosarmohammadpur12@gmail.com

 

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره چهارم، پاییز1400،  صفحات 82 الی 91

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه رهبری معنوی با سلامت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان، انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری عبارت از تمامی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در سال 1399 به تعداد 326 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 181 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های استاندارد رهبری معنوی فرای و ماترلی (2005)، سلامت سازمانی مایلز (1969) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) از طریق نرم­افزار SPSS23 در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=a) انجام شد. یافته­ها نشان داد که رابطه مثبت معنادار بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی و بین رهبری معنوی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران وجود دارد.

واژگان کلیدی:رهبری معنوی، سلامت سازمانی، عملکرد شغلی

اشتراک گذاری در: