رابطه سلامت سازماني و اعتماد سازماني با تعهد سازماني معلمان ابتدایی آموزش و پرورش خواف

بهرام سالاری1

۱  دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی. معلم پایه سوم ابتدایی آموزش و پرورش شهر خوافbahramsalary123@qimal.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره چهارم، پاییز1400،  صفحات 92 الی 100

چکیده

پژوهش حاضر با هدف  بررسی رابطه بین سلامت سازماني و اعتماد سازماني با تعهد سازماني در معلمان دوره ابتدایی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری عبارت از تمامی معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان خواف به تعداد 1015 نفر بود که تعداد 285 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای (بر حسب جنسیت) انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های استاندارد سلامت سازمانی مایلز (1969) با 40 گویه، اعتماد سازمانی مایر و داویز (1999) با 17 گویه و تعهد سازمانی آلن و می­یر (1991) با 24 گویه بود. تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاریSPSS23  استفاده شد. جهت توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی و متغیرها از شاخص­های آمار توصیفی چون فراواني، درصد فراواني، میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری و آزمون فرضیه ها از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته­ها، نشان داد که رابطه مثبت معنی­دار بین سلامت سازماني و اعتماد سازماني با تعهد سازمانی وجود دارد. تعهد سازماني معلمان توسط متغیرهای­ سلامت سازماني و اعتماد سازماني قابل پیش­بینی است. به طوری که این متغيرها  60/3 درصد از تعهد سازماني معلمان را تبیین (پیش­بینی) می­کنند. در این میان، متغیر سلامت سازمانی بیشترین سهم را در پیش­بینی تعهد سازمانی معلمان دارد و بعد از آن اعتماد سازمانی قرار دارد.

واژگان کلیدی: اعتماد سازماني، سلامت سازماني، تعهد سازماني.

اشتراک گذاری در: