رابطه سواد اطلاعاتی با بهره وری پژوهشی و نقش میانجی خودکارآمدی معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان بهشهر

فاطمه همتی1

۱کارشناس‎ ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران 

فصلنامه علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال اول، شماره اول، زمستان 99، صفحات ۵۹ الی ۷۳

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سواد اطلاعاتی با بهره‌­وری پژوهشی و نقش میانجی خودکارآمدی پژوهشی در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان بهشهر انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان بهشهر به تعداد 269 نفر بودند، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه­‌گیری تصادفی طبقه­‌ای نسبی (بر حسب جنسیت) 155 نفر به‌­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌­های استاندارد سواد اطلاعاتی نیک­پور و همکاران (1390)، خودکارآمدی پژوهشی بی­اسچک و همکاران (1996) و پرسشنامه محقق ساخته بهره­‌وري پژوهشی بود. روایی این پرسشنامه‌­ها توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (سواد اطلاعاتی برابر ۰/96، بهره‌­وری پژوهشی برابر ۰/89 و خودکارآمدی پژوهشی برابر ۰/9۵ درصد) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌­ها نیز از بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی با بهره‌­وری پژوهشی و نقش میانجی خودکارآمدی پژوهشی در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان بهشهر رابطه وجود دارد. که مولفه ارزیابی اطلاعات بیشترین رابطه با بهره‌­وری پژوهشی و نقش میانجی خودکارآمدی پژوهشی دارد.  

واژگان کلیدی: سواد اطلاعاتی، بهره­ وری پژوهشی، خودکارآمدی پژوهشی، معلمان

اشتراک گذاری در: