رابطه سواد اطلاعاتی با عملکرد شغلی، آموزشی و پژوهشی معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد در دوران همه گیری اپیدمی کووید-19

شهرزاد هدایتی 1

۱دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی واحد آزاد ساری،مدیر آموزشگاه و پیش دبستانی مستقل،مدیرمجتمع آموزشی فرهنگی و هنری و قرآنی محمودآباد hedaityshahrzad@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400،  صفحات 27 الی 35

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سواد اطلاعاتی با عملکرد شغلی، آموزشی و پژوهشی معلمان متوسطه در دوران همه­گیری اپیدمی کووید-19، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي؛ از نظر ماهیت، توصيفي از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 448 نفر بود که به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب جنسیت تعداد 210 نفر (120 نفر مرد و 90 نفر زن) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های استاندارد سواد اطلاعاتی داورپناه و سیامک (1388) و محقق ساخته عملکرد شغلی، آموزشی و پژوهشی بود که روايي صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان تایید گردید. از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی هر یک از پرسشنامه­ها به ترتیب برابر ۰/۸۳ و ۰/۸۹ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در سطح اطمینان 95 درصد (۰/۰۵=a) انجام گرفت. یافته­ها نشان داد رابطه مثبت معنی­دار بین سواد اطلاعاتی با عملکرد شغلی، آموزشی و پژوهشی معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد در دوران همه­گیری اپیدمی کووید-19 وجود دارد.

واژگان کلیدی: سواد اطلاعاتی، عملکرد شغلی، عملکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی.

اشتراک گذاری در: