رابطه سواد رسانه ای با پرسه زنی اینترنتی و بهره وری منابع انسانی الکترونیک در اساتید مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

مینا ایمانی برنجستانکی 1

مجتبی رضایی راد 2

1کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی،واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

2استادیار گروه ارشد تکنولوژی آموزشی،واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران( نویسنده مسئول) mojtabarezaeirad@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402،  صفحات 112 الی 121

چکیده

پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد رسانه ای با پرسه زنی اینترنتی و بهره وری منابع انسانی الکترونیک در اساتید مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با روش توصيفي از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری، کلیه اساتید  مدرس رشته مامایی و پرستاری دانشگاه های آزاد استان مازندران در سال تحصیلی 1401 – 1400، به تعداد 380 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 191 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه، انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات،پرسشنامه هاي سواد رسانه ای فلسفی (1393)، پرسه­زنی اینترنتی اسکیو(2012) و بهره وری منابع انسانی الکترونیک محقق ساخته در اختيار پاسخگويان بود. جهت تعيين پايايي به روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ برای پرسشنامه سواد رسانه ای برابر 0/88، پرسه زنی اینترنتی برابر 0/90 و بهره وری منابع انسانی الکترونیک ­برابر 0/84 بدست آمد. جهت آزمون آماری فرضیه ها و تعمیم اطلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS3 استفاده شد. نتایج کیفی پژوهش نشان داد میزان سواد رسانه ای، پرسه زنی اینترنتی و بهره وری منابع انسانی الکترونیک در اساتید مامایی و پرستاری دانشگاه های آزاد استان مازندران بالاتر از متوسط است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای، درک محتوا پیام های رسانه ای، نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای و تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای با پرسه زنی اینترنتی رابطه معناداری وجود دارد در حالی که بین گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای و پرسه زنی اینترنتی رابطه وجود ندارد. از طرفی یافته ها نشان داد که بین آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای، درک محتوا پیام های رسانه ای، نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای، گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای و تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای با بهره وری منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: بهره وری منابع انسانی الکترونیک، پرسه زنی اینترنتی، سواد رسانه ای، استادان پرستاری و مامایی

اشتراک گذاری در: