رابطه عملکرد شغلی کارکنان نسل شبكه با عملکرد آموزشی و پژوهشی معلمان آموزش و پرورش شهرستان جویبار

مریم محسنی وازیمالی1

۱دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی،آموزگار چند پایه ی دبستان ابوالقاسم عرب روستای میستان آموزش و پرورش شهرستان جویبارmrymmhsny651@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400،  صفحات 18 الی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان عملکرد شغلی کارکنان نسل شبكه با عملکرد آموزشی و پژوهشی معلمان آموزش و پرورش شهرستان جویبار، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي؛ از نظر ماهیت، توصيفي از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان آموزش و پرورش شهرستان جویبار در استان مازندران در سال 1399 بود که تعداد 175 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های محقق ساخته بود که روايي با نظر متخصصان تایید و با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی هر یک از پرسشنامه­های عملکرد شغلی کارکنان نسل شبكه و عملکرد آموزشی و پژوهشی به ترتیب برابر ۰/۹۲ و ۰/۹۳ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار SPSS 23 و در سطح اطمینان 95 درصد (۰/۰۵=a) بود. یافته­ها نشان داد رابطه مثبت معنی­دار بین عملکرد شغلی کارکنان نسل شبكه با عملکرد آموزشی و پژوهشی معلمان (انتشار مقالات، ارائه مقالات در سمينارها، مشاركت در انجام طرح­های پژوهشی، ترجمه يا تأليف كتاب، شركت در سمينارها يا كنگره­ها و تدريس در كارگاه هاي آموزشي) وجود دارد.

واژگان کلیدی: کارکنان نسل شبكه، عملکرد شغلی، عملکرد آموزشی و پژوهشی، معلم.

اشتراک گذاری در: