رابطه محیط کاری سالم و رفتار شهروندی سازمانی معلمان (مورد مطالعه: مدارس ابتدایی شهرستان سوادکوه شمالی)

زهرا شعبانی بشلی

معلم ابتدایی شهرستان سوادکوه شمالی. دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری Zhars7588@gamil.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 102 الی111

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین محیط کاری سالم و رفتار شهروندی سازمانی معلمان، انجام شد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگی و جامعه آماری عبارت بود از کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران در سال 1400 که به روش نمونه ­گیری در دسترس، تعداد 90 نفر (60 نفر خانم و 30 نفر آقا) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه ­گیری، پرسشنامه ­های استاندارد محیط کاری سالم جمشیدی و همكاران (1397) و رفتار شهروندي سازمانی پادساکوف و همکاران (2000) بود. در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=α)، یافته­ها نشان داد رابطه مثبت معنی­داری بین متغیر محیط کاری سالم و خرده مقیاس­ه ای آن یعنی ارتقاء فعالیت فیزیکی در محیط کار، ارتقاء تغذیه سالم در محیط کار، ارتقاء محیط کار عاری از دخانیات، مدیریت استرس در محیط کار و خدمات تشخیص و درمان و رفتار شهروندی سازمانی معلمان وجود دارد.

واژگان کلیدی:  محیط کاری سالم، رفتار شهروندی سازمانی، معلمان، مدارس ابتدایی سوادکوه شمالی.

اشتراک گذاری در: