رابطه مقاومت در برابر تغيير با رضایت شغلی و عملکرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش خواف در دوران همه¬گیری اپیدمی کووید-19

بهرام سالاری1

۱دانشجوی ارشد تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، معلم پایه سوم ابتدایی آموزش و پرروش شهر خواف bahramsalary123@qimal.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال اول، سال دوم، شماره دوم، بهار1400،  صفحات 30 الی 40

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین مقاومت در برابر تغيير با رضایت شغلی و عملکرد سازمانی کارکنان در دوران همه­ گیری اپیدمی کووید-19 انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری عبارت بود از تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خواف که تعداد 35 نفر به روش نمونه ­گیری غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه ­های استاندارد مقاومت در برابر تغییر اورگ (2003)، رضایت شغلی گريکسون (1987) و عملکرد سازمانی پاترسون (1992) بود که ضریب آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب برابر ۰/۷۵، ۰/۸۷ و ۰/۸۵ محاسبه شد. در سطح اطمینان 95 درصد (۰/۰۵=a) و بر حسب محاسبات ضریب همبستگی پیرسون، یافته­ ها نشان داد در دوران همه ­گیری اپیدمی کووید-19، بین مقاومت در برابر تغيير با رضایت شغلی و هم چنین، بین مقاومت در برابر تغيير با عملکرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خواف رابطه منفی معنی­دار وجود دارد.

واژگان کلیدی: مقاومت در برابر تغيير، رضایت شغلی، عملکرد سازمانی، کووید-19

اشتراک گذاری در: