رابطه هوش عاطفی مدیران با جو سازمانی و تاثیر آن بر پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیری در آموزش و پرورش

زهرا شعبانی بشلی

معلم ابتدایی شهرستان سوادکوه شمالی. دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری Zhars7588@gamil.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 108 الی119

چکیده

پژوهش های زيادي در دهه اخير، تأثير هوش عاطفی (هيجاني) بر متغيرهاي مختلف را بررسي کرده اند. در اين ميان تنها پژوهش های معدودی به بررسی تأثير هوش عاطفی بر پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیری (به عنوان عامل مهم ایجاد تحول و سازگاری با محیط) پرداخته اند، هم چنین کمتر پژوهشی وجود دارد که ارتباط سه متغير هوش عاطفی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی یادگیری را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با جو سازمانی و تاثیر ان بر پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیری در آموزش و پرورش انجام شد. به این منظور مدل مفهومی بر اساس مطالعات کتابخانه ای طراحی گردید. در این مدل براي اندازه گيري هوش عاطفي مدیران از مولفه های مدل هوش عاطفي گولمن (2000)، براي سنجش جو سازماني از مولفه های مدل ليمن (2003) براي اندازه گيري فرهنگ یادگیری سازمان از مولفه ها مدل ميخايل ماركوارت (1996) استفاه شد.

واژگان کلیدی: هوش عاطفی، جو سازمانی، فرهنگ سازماني يادگيرنده، آموزش و پرورش.

اشتراک گذاری در: