رابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت معلمان مدارس پسرانه دوره ابتدایی شهرستان ساری در دوران همه گیری اپیدمی کوید-19

سعیدهاشم زاده

دانشجوی کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، کارمند اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر   

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401، صفحات 220 الی 228

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه ویژگی­های شخصیتی و خلاقیت معلمان در دوران همه­ گیری اپیدمی  کوید-19، با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری، كليه معلمان مدارس پسرانه دوره ابتدایی در ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان ساری در سال تحصیلی 01-1400 بود که تعداد 146 نفر به روش   نمونه ­گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه ­گیری، پرسشنامه ­های ویژگی ­های شخصیتی کوستا و مک­کری (1986) و خلاقیت تورنس (1974) بود. در سطح اطمینان 95 درصد (0/01=α)، آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت معنی­داری بین ویژگی­های شخصیتی برونگرایی، انعطاف پذیری، توافق­ پذیری و وظیفه ­شناسی و رابطه منفی معنی ­داری بین ویژگی شخصیتی روان­رنجورخویی (نوروزگرایی) با خلاقیت معلمان وجود دارد.

واژگان کلیدی: ویژگی ­های شخصیتی، خلاقیت، معلمان، دوره ابتدایی، کووید 19 

اشتراک گذاری در: