رابطه پاداش اجتماعی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان قائم‌شهر

زهرا دهقان قاسم­خیلی

کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دبیر دبیرستان نمونه­دولتی عطیه و دبیرستان الزهرا، آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400، صفحات 125 الی 131

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه  پاداش اجتماعی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهرستان قائم‌شهر، با روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری كليه  معلمان مدارس متوسطه شهرستان قائم‌شهر در سال 1399 نفر بوده که طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 169 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه‌های پاداش اجتماعي وين و همكاران (1997)، تعهد سازمانی آلن و ماير (1990) و رضایت شغلی گريکسون (1987)  بود. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه‌های پاداش اجتماعي برابر 0/87، تعهد سازمانی برابر 0/85 و رضایت شغلی برابر 0/88 محاسبه شد که نشان داد از پايايي مناسبی برخوردار هستند. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (محاسبه فراواني، درصد فراواني، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی) از طریق برنامه نرم‌افزاری SPSS 20  انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین پاداش اجتماعي با تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی: پاداش اجتماعي، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، معلمان،آموزش‌ و پرورش.

اشتراک گذاری در: