راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در راستای هویت و جوانان

مرضیه طاهری  بیاتیانی1

حمید خادم مسجدی2

1کارشناس ارشد الهیات ومعارف اسلامی. مدیر دبیرستان بزرگسالان باب الحوائج

2دکترای تکنولوژی آموزشی. فرهنگی. مدرس دانشگاه فرهنگیان و پیام نور، Khademmasjedi_55@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 179 الی 193

چکیده

هویت اجتماعی از مفاهیمی است که ارائه تعریف دقیقی از آن کار دشواری است. تنوع تعاریف موجود در این زمینه سبب ایجاد دیدگاه های متفاوتی می شود که درست یا نادرست بودن آن را نمی توان به وضوح تشخیص داد. ﺑﻰﮔﻤﺎن ٢٢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٩٧ را ﻣﻴ­ﺘﻮان از ﺟﻬﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪى ﻋﻄﻒ ﻣﻬﻤﻰ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﻮﻳﮋه دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب داﻧﺴﺖ. اﻣﻴﺪ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ ﻧﻈﺎم در ﭘﺲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎى ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ­ى اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺟﺸﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﻰ اﻧﻘﻼب را از اﻫﻤﻴﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻣﺎ روﻳﺪاد بی ﺑﺪﻳﻞ دﻳﮕﺮ، اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎﻧﻴﻪى ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب از ﺳﻮى ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮاى دوران ﺣﺴﺎس و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ، ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دادن ﻣﻜﺮر ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻴﺰ ﻳﺎدآورى دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺠﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺳﭙﺮدن مسئولیت­ های ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪى ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪى ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و جوانان، ﻣﺴﺌﻠﻪى ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎى دﻳﻨﻰ و ﻓﺮاﮔﻴﺮى و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه ­اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ، درﮔﻴﺮى ﻛﻤﺘﺮى ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﻦ دارد و اﻟﺘﺰام و ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺴﻞﻫﺎى ﭘﻴﺸﻴﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﻦ ﻧﺪارد. بیانیه “گام دوم انقلاب” خطاب به ملت ایران انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه­ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان­های باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش­ها و به دست­ آوردن پیشرفت­ های خیره­ کننده، همواره سربلند دیده ­اند. در چنین نقطه­ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور “بیانیه ­ی گام دوم انقلاب” و برای ادامه­ ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه­ ی گذشته پرداخته و توصیه­ هایی اساسی به­ منظور “جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ” ارائه فرموده ­اند. بیانیه­ ی “گام دوم انقلاب” تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به­ ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای “دومین مرحله­ ی خودسازی، جامعه پردازی و تمدنسازی” خواهد بود و “فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی” را رقم خواهد زد. این گام دوم، انقلاب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت است نزدیک خواهد کرد.

واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، جوانان، جامعه اسلامی.

اشتراک گذاری در: