راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان

فاطمه آهنی1

۱کارشناس حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس مالی و اداری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره پنجم، زمستان1400،  صفحات 108 الی 116

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش­آموزان، تعیین شد. این پژوهش از نظر هدف، كاربردي؛ از نظر ماهیت، توصيفي و از نظر روش، زمینه­یابی (پیمایشی) و جامعه آماری متشکل از کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر زاهدان در سال تحصیلی 1400- 1399 بود که مطابق با جدول كرجسي و مورگان حجم نمونه 384 نفر و انتخاب اعضاء نمونه به روش نمونه­گیری غیر­تصادفی در دسترس انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق­ساخته با 30 گویه بود که روايي صوری و محتوايي آن از نظر متخصصان تایید و ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/87 محاسبه شد. یافته ها نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=α) راهکارهای پیشنهادی تاب آوری، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل آموزشی و عوامل خانوادگی بر مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان تاثیرگذار بوده، به طوری که رتبه­بندي این راهکارهای پیشنهادی به ترتیب اولویت به صورت تاب آوری، عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی و عوامل فرهنگی، تعیین شد.

واژگان کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتارهای خود مراقبتی، خوش بینی، سلامت روان، سرطان سینه.

اشتراک گذاری در: