اعضای هیات تحریریه

عضو هیات تحریریه

رسول طریقی

عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت ورزشی، موسسه آموزش عالی غیردولتی شمال آمل

پشت الکترونیک: rasoul.tarighi@ut.ac.ir

شماره تماس: 09111252897