روابط ساده و چندگانه مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی با عملکرد شغلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان مازندران

پروین اسدپور1

معصومه حسن پور2

1دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، شاغل در واحد دانشجویی پردیس فاطمه الزهراس؛ دانشگاه فرهنگیان استان مازندران            ( نویسنده مسئول) (parvin_asadpour@yahoo.com)

2دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، شاغل در واحد دانشجویی پردیس فاطمه الزهراس؛ دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402،  صفحات1 الی 11

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی با عملکرد شغلی دانشجو معلمان، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبستگی بود. جامعه آماری، تمامی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران در سال تحصیلی 02-1401 بود که تعداد 260 نفر به روش نمونه­گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های استاندارد مدیریت دانش پاتریک و همکاران (2009)، سواد اطلاعاتی سیامک و داور­پناه (1388) و عملکرد شغلی کوپمنز و همکاران (2011) بود که روایی محتوایی آن­­ها با نظر متخصصان و پایایی به روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به­ترتیب برابر با ۰/۹۱، ۰/۸۹ و ۰/۹۰ تایید شد. در سطح اطمینان 95 درصد (۰/۰۵=a)، نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد رابطه مثبت معنی­داری بین مدیریت دانش با عملکرد شغلی وجود دارد. هم­چنین، رابطه مثبت معنی­داری بین سواد اطلاعاتی با عملکرد شغلی وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد سهم متغیرهای مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی در پیش­بینی عملکرد شغلی متفاوت است. به­طوری­که، در مقایسه با سواد اطلاعاتی، مدیریت دانش بیشترین سهم را در پیش­بینی عملکرد شغلی دارد (۰/۰۵=α > Sig.). بنابراین، توجه به رشد و توسعه سواد اطلاعاتی و مدیریت دانش در دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان می­تواند به افزایش عملکرد شغلی آنان منتهی شود.

واژگان کلیدی: سواد اطلاعاتی، عملکرد شغلی، مدیریت دانش.

اشتراک گذاری در: