رواسازی، اعتبارسنجی و هنجاریابی مقیاس حافظه فعال ایران- بدلی کودکان 7 تا 11 سال

سید حسن هاشمی کنتی1

فاطمه همتی2

1دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران

2دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی،واحدساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 13 الی 24

چکیده

هدف رواسازی، اعتبارسنجی و هنجاریابی مقیاس حافظه فعال ایران- بدلی کودکان 7 تا 11 سال بوده است. این پژوهش کاربردی، روش گردآوری داده ­ها میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع شبه ­آزمایشی با طرح (پیش ­آزمون- پس ­آزمون) بوده است. جامعه آماری شامل دانش­ آموزان دختر و پسر ناحیه 1 و 2 شهر ساری در سال تحصیلی 1400-99 به تعداد 100 نفر بودند. که بصورت غیر تصادفی در دسترس تعداد 30 نفر (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ شامل پرسشنامه استاندارد حافظه فعال بدلی (2000) بود. تعیین روایی پرسشنامه پژوهش حاضر به دو روش  صوری و محتوایی  انجام شد، در روش صوری پرسشنامه در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت و در روش محتوایی محاسبات مربوط به ضرایب AVE و CR مربوط به روایی گویه­ های پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. ضریب پایایی با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ 0/790 محاسبه شد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها و ارتباط مولفه ها و خرده آزمون­ها از روش تحلیل عاملی به روش معادلات ساختاري از طریق نرم‌افزارهای SPSS و lisrel استفاده شده‌ است. نتابج نشان داد بین مولفه‌ها و هر یک از خرده آزمون­های مؤلفه ­های سه­گانه حافظه فعال رابطه  مثبت و معني­داري وجود دارد. همچنین محاسبۀ ضرایب پایایی و همسانی درونی و دو نیمه­ سازي آزمون نشان داد که این شاخص ­ها قابل قبول بوده و بیانگر هنجاریابی و حساسیت آزمون در سنجش این خرده آزمون ها است.

واژگان کلیدی: رواسازی، اعتبارسنجی، هنجاریابی، حافظه فعال

اشتراک گذاری در: