اعضای هیات تحریریه

عضو هیات تحریریه

سعید صفاریان همدانی

 عضو هیأت علمی و استادیارگروه مدیریت آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

پست الکترونیک: saeid.saffarian@iausari.ac.ir

شماره تماس: 09121950974