شناخت میزان بهزیستی روان شناختی معلمان آموزش و پرورش شهرستان ساری پس از دوران اپیدمی کووید-19

سیده زینب هادیان سیدمحله1

صفی اله رمضانخانی2

 الهه میرنژاد3

زهرا عبدالهی4

1دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان مازندران، نویسنده مسئول:(hadiyan57@yahoo.com)

2دکتری تخصص مدیریت آموزشی؛ مدرس دانشگاه فرهنگیان استان تهران. 

3دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی،واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

4دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 97 الی 108

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بهزیستی روان­شناختی معلمان آموزش و پرورش پس از دوران اپیدمی کووید-19، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه­یابی (پیمایشی) و جامعه آماری، شامل تمامی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهرستان ساری در استان مازندران در سال تحصیلی 01-1400 بود. مطابق با تاباچنیک و همکاران (2007)، 124 نفر به روش نمونه ­گیری در دسترس (زن: 67 نفر و مرد: 57 نفر) انتخاب شدند. ابزار اندازه ­گیری، پرسشنامه­ استاندارد بهزیستی روان­شناختی نسخه کوتاه (18 سؤالی) ریف (2002) بود. با بهره­ گیری از نرم افزار SPSS23 و در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=a)، یافته­ها نشان داد تفاوت معنی­داری بین میانگین بهزیستی روان­شناختی و مولفه ­های آن (تسلط بر محیط، استقلال، ارتباط مثبت با دیگران، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود) با میانگین نظری (نقطه برش: 3/50) وجود دارد (Sig. < α = 0.05) و از آن جا که مقادیر میانگین نمونه از میانگین نظری بزرگتر است از نظر آماری، میزان بهزیستی روان­شناختی و مولفه ­های آن (تسلط بر محیط، استقلال، ارتباط مثبت با دیگران، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود) در معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساری پس از دوران اپیدمی کووید-19، بزرگتر از متوسط است. نتیحه این که شرایط کرونایی و فاصله­ گذاری اجتماعی تاثیری بر بهزیستی روان­شناختی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساری نداشته است.

واژگان کلیدی: بهزیستی روان­شناختی، معلمان ابتدایی، پاندمی کووید-19.

اشتراک گذاری در: