شناسايي موانع آموزش همراه با توليد درهنرستان هاي فني وحرفه اي وکاردانش ازديدگاه کارشناسان شهرستان ساري

سامره دهقان 1

فاطمه بوند 2

خدیجه رئیسیان پروری 3

1کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، هنرآموز رشته کامپیوتر آموزش و پرورش ناحیه 2 ساری. S.dehghan.2013@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، هنرآموز هنرستان فنی وحرفه ای بعثت ناحیه 2 ساری.(نویسنده مسئول). F.bovand.2022@gmail.com

3کارشناسی ارشد حسابداری، سرگروه رشته حسابداری منطقه، هنرآموز هنرستان فنی وحرفه ای سارا کرباسی ناحیه 2 ساری.

Kh.raisian.2015@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 51 الی62

چکیده

پژوهش حاض با هدف شناسايي موانع آموزش همراه با توليد درهنرستان هاي فني وحرفه اي وکاردانش ازديدگاه کارشناسان شهرستان ساري ، به مسئولان آموزش و پرورش اين شهرستان انجام شد. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي ، از نظر ماهيت توصيفي و از نظر روش زمينه يابي بود. جامعه آماري ، شامل کليه کارشناسان فني وحرفه اي ادارات متبوعه و مديران هنرستان ها و معاونين فني و سرپرستان بخش وهنرآموزان هنرستان هاي ناحيه هاي 1و2 شهرستان ساري بوده که تعداد آنها از سوي ادارات آموزش و پرورش نواحي 1 و 2، برابر 489 نفر گزارش شده است ، و براساس جدول کرجسي و مورگان، حجم نمونه برابر 214 نفر محاسبه و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري ، پرسشنامه محقق ساخته بود که جهت تعيين روايي، به رويت چند تن از اساتید، صاحب نظران و متخصصان امر رسيد و روايي صوري و محتوايي آن مورد تاييد واقع گرديد. همچنين از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ، پايايي پرسشنامه با اجرا در نمونه اي به حجم 30 نفر برابر 0/85 محاسبه گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (فراواني، درصد فراواني، شاخص هاي گرايش به مرکز (ميانگين) و شاخص هاي پراکندگي(انحراف معيار) ) و آمار استنباطي(آزمون هاي t تک متغيري و فريدمن) استفاده شد. يافته­ها نشان داد از جمله موانع آموزش همراه با توليد در هنرستان هاي فني وحرفه اي و کاردانش شهرستان ساري مي­توان به عدم تامين کامل و به موقع منابع اوليه، نبود تجهيزات و امکانات مورد نياز به ميزان کافي ، نداشتن فضاي متناسب با تجهيزات و امکانات، عدم همخواني ميان محتواي آموزشي با فعاليت­هاي توليد محور مورد نياز بازار، نبود جايگاه اختصاصي جهت عرضه ي خدمات و توليدات ، نداشتن تبليغات و بازاريابي به ميزان کافي، کمبود نيروي انساني متخصص اشاره نمود که همگي در مجموع موجب پايين آمدن کيفيت محصولات توليد شده از سوي هنرستان ها ي فني و حرفه اي و کاردانش شده است.

واژگان کلیدی: آموزش، آموزش همراه با توليد، هنرستان، فنی و حرفه ای، کاردانش .

اشتراک گذاری در: