شناسایی عوامل موثر بر بیمه عمر و پس انداز در شرکت های بیمه ای آسیا و پاسارگارد

وحید نصراللهی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، نماینده بیمه آسیا، تهران، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال پنجم، شماره 14، بهار1403، صفحات 36 الی 42

چکیده

تحقیق حاضر با هداف شناسایی عوامل موثر بر بیمه عمر و پس انداز در شرکت های بیمه­ای آسیا و پاسارگارد با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل مشتریان دارای قرارداد با بیمه عمر و پس انداز شرکت بیمه آسیا و پاسارگاد تهران بود. به منظور تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 06 تفر بدست آمد. پرسشنامه این تحقیق بر اساس شاخص‌های پشتوانه خطر، پس انداز، بازپرداخت، تامین مالی، تسهیلات و  سوددهی  با 18 سوال  مطرح شده و با توجه به تمایل محقق برای بررسی رابطه بین متغیر‌های مورد ادعا با در‌نظر‌گرفتن دیدگاه­ها و نظرات تخصصی استادان متخصص بصورت طیف 5 گزینه‌ای لیکرت طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار 0/89 بدست آمد. برای تحلیل توصیفی داده­های جمع آوری شده از انواع شاخص های آماری از جمله فراوانی، درصدفراوانی، انواع جداول و نمودارها استفاده شد. به منظور تجزیه و  تحلیل استنباطی داده های ابتدا  به منظور بررسی نرمال بودن داده های جمع آوری شده از آزمون کولموگروف-اسمینروف (KS) استفاده گردید. برای بررسی فرضیه­ها از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای مورد مطالعه شامل پشتوانه خطر، پس‌انداز، بازپرداخت، تأمین مالی، تسهیلات و سوددهی تأثیر معنی‌داری بر بیمه‌های عمر و پس‌انداز دارد.

واژگان کلیدی: بیمه عمر، پس انداز، شرکت بیمه­ای آسیا، شرکت بیمه­ای آسیا، پاسارگارد.

اشتراک گذاری در: