شناسایی میزان آسیب های رهبری استثمارگر بر انگیزش کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی بابل)

محمدحسن شکی 1

هاجر مهدی نژاد درزی 2

1استادیارگروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران( نویسنده مسئول: mh_shakki@yahooncom)

2دانشجوی گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات230 الی 238

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان آسیب های رهبری استثمارگر بر انگیزش کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی بابل) بود. این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل به تعداد 1041 نفر می باشد. از تعداد کل 1041 نفر، تعداد 285 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 15 سوالی آسیب رهبری استثمارگر اشمیت (2005) ، پرسشنامه 15 سوالی انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (1980) ،است. هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.93و ۰.۰.88 بدست آمد. به منظور توصيف يافته‏ها، از جداول فراواني و همچنين نمودارهاي میله ای استفاده می گردد. ضمن  اين كه به منظور توصيف بهتر داده‏ها از شاخص‏هاي مركزي نظير ميانگين و مد و همچنين شاخص‏هاي پراكندگي نظير انحراف معيار بهره گرفته خواهد شد. به منظور بررسی سوالات تحقیق در جهت رسیدن به پاسخ اهداف تحقیق، از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS21 استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که رابطه بین بررسی آسیب شناسی رهبری استثمارگر بر انگیزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل تاثیرگذار است.

واژگان کلیدی: رهبری استثماگر، انگیزش آسیب شناسی.

اشتراک گذاری در: