شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانش آموزان به منظور شرکت در آموزش آنلاین در دوران پاندمی کرونا

علی  کرمدار اسرمی1

رضا فرد اسرمی2

محمد سعیدی3

علی اکبر ابراهیمی درویشانی4

۱کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، مدیر آموزگار مدرسه شهید اسلامی شلدره، آموزش و پرورش منطقه دودانگه شهرستان ساری( نویسنده مسئول)alikaramdarasrami@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، مدیر آموزگار مدرسه سلمان پشرت، آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه شهرستان ساری

3کارشناس آموزش ابتدایی، مدیر آموزگار مدرسه کردمیر، آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه شهرستان ساری

4کارشناس آموزش ابتدایی، آموزگار مدرسه شاهد، آموزش و پرورش شهرستان نکا

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره  دوم، بهار1400،  صفحات 98 الی 109

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانش­آموزان به منظور شرکت در آموزش آنلاین در دوران کرونا، با روش توصیفی از نوع زمینه­یابی (پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش­آموزان پایه ششم آموزش و پرورش شهرستان جویبار در سال تحصیلی 1400–1399 به تعداد 1140 نفر بوده که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای (بر حسب جنسیت)، تعداد 291 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه­ محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن­با نظر متخصصان تایید شد. جهت تایید پایایی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/92 شد. جهت تعمیم اطلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمون­های تحلیل عاملی اکتشافی  (شناسایی عوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانش­آموزان به منظور شرکت در آموزش آنلاین)، باینومیال  (میزان تاثیر عوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانش­آموزان به منظور شرکت در آموزش آنلاین) و فریدمن  (اولویت بندی (رتبه بندی) عوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانش­آموزان به منظور شرکت در آموزش آنلاین) استفاده شد. یافته ها نشان داد عوامل فردی، آموزشی، تکنولوژیکی، روانی، مالی و اجتماعی به عنوان عوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانش­آموزان به منظور شرکت در آموزش آنلاین در دوران کرونا بوده که اولویت­بندی (رتبه­ بندی) این عوامل به ترتیب عبارت بود از: مالی، روانی، اجتماعی، آموزشی، فردی و تکنولوژیکی.

واژگان کلیدی: انگیزه، دانش ­آموزان، آموزش آنلاین ، پاندمی کرونا

اشتراک گذاری در: