طاعت و آثار آن از منظر قرآن کریم

فاطمه یزدانی رستاقی

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دبیر مدارس استعدادهای درخشان ناحیه1و2 ساریfatemehy090@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401، صفحات 173 الی 187

چکیده

موضوعي كه در اين  پژوهش به آن پرداخته شده است ، «طاعت و آثار آن از منظر قرآن كريم» مي باشد. طاعت مساله­ای مهم است كه در سعادت و شقاوت انسان نقش به سزايي دارد. آن چه پرداختن به آن را ضروري مي­كند تاثيرگذاري اين مساله در زندگي مادي و معنوي و سرنوشت نهايي اوست. اين كه اگر آدمي به تمام دستورات و فرامين خداوند كه توسط فرستادگانش فرستاده شده عمل نمايد به نهايت كمال خود مي­رسد و شناخت اين كه چه مسائلي سبب مي­شود كه انسان طوق بندگي به گردن نهد و آثار اين بندگي او چه چيزهايي مي­تواند باشد؛ از اهم موضوعاتي است كه در اين پژوهش سعي شده است تا از منظر قرآن كريم به آن­ها پرداخته شود و ما حصل اين پژوهش اين است كه عوامل متعددي در طاعت نقش دارند. طاعت آثار و ثمرات فراوانی چون آمرزش گناهان و پوشاندن بدی­ها، ورود به بهشت، بهره­مندی از پاداش الهی، جاودانگی وخلود در بهشت، آرامش و اطمینان خاطر، حصول رحمت الهی، مانع خوف و اندوه و را در زندگي دنيوي و اخروي در پي دارد. هركس از فرامين الهي پيروي كند در زندگي دنيا و آخرت به سعادت واقعي مي رسد و هركس از دستورات او سرپيچي نمايد عاقبت آن بدبختي و خلود در جهنم است.

واژگان کلیدی:  قرآن، طاعت، آثار طاعت، سعادت .

اشتراک گذاری در: