عصیان و آثار آن از منظر قرآن کریم

فاطمه یزدانی رستاقی

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ، دبیر مدارس استعدادهای درخشان ناحیه1و2 ساری  Fatemehy090@Gmail.Com     

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 265 الی279

چکیده

موضوعي كه در اين  پژوهش به آن پرداخته شده است ، « عصیان و آثار آن از منظر قرآن كريم » مي باشد. يكي از مسائلي كه باعث سستي و رذالت انسان مي شود عصيان از فرامين الهي است و همين امر سبب خسران وي مي گردد . آن چه پرداختن به آن را ضروري مي كند تاثيرگذاري اين مساله در زندگي مادي و معنوي و سرنوشت نهايي انسان است . عصيان مخالفت با خواست خدا و سرپيچي از دستورات اوست . لذا تا انسان دست از سركشي بر ندارد و ايمان خود را از مخالفت و معصيت منزه نسازد به سر منزل مقصود نائل نمي شود . قدم اول در راه مقابله با عصيان ، شناخت عوامل آن است كه از آن جمله شيطان ، هواي نفس ، مسائل اقتصادي ، دوست ناباب و … مطرح مي باشد .  طبق پژوهش های صورت گرفته عصیان آثار و عواقب فراوانی چون محروميت از بهشت و خلود در جهنم ، محروميت از رحمت الهي ، هلاكت و نابودي ملت ها ، كوتاهي عمر و … را در زندگي دنيوي و اخروي در پي دارد. بنابراین هركس از فرامين الهي پيروي كند در زندگي دنيا و آخرت به سعادت واقعي مي رسد و هركس از دستورات او سرپيچي نمايد و عصیان ورزد ، عاقبت آن بدبختي و خلود در جهنم است.

واژگان کلیدی: قرآن ، عصیان ، آثار عصیان ، شقاوت.

اشتراک گذاری در: