علل روانشناختی نارضایتی از تصویر بدن در زنان ورزشکار

زهرا داداشی1

۱کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، موسسه آموزش عالی شرق گلستان

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره دوم، بهار1400،  صفحات 61 الی 74

چکیده

پژوهش تصویر بدن یکی از موضوعات مهم در عرصه سلامت روانی است که نارضایتی از آن می تواند آسیب های روانی- اجتماعی زیادی به وجود آورد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی علل روان شناختی نارضایتی از تصویر بدن در زنان ورزشکار بود. روش تحقیق، روش کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی بود. 14 نفر از زنان عضو در باشگاه ها، کانون ها و سالن های ورزشی شهرستان قائم شهر به عنوان مشارکت کننده  به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به سؤال های مصاحبه نیمه ساختار یافته پاسخ دادند. مصاحبه ها تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و با روش تحلیل محتوای قراردادی تحلیل شدند.  از تحلیل نتایج 32 مفهوم، 11 زیر مقوله و 5 مقوله بدست آمده، مقوله های اصلی عبارتند از نارضایتی جسمی، ظاهرگرایی، خودپنداره منفی، مسائل رفتاری عملی و مسائل ارتباطی و اجتماعی بود.

واژگان کلیدی: تصویر بدنی، زنان، ورزشکار، علل روان شناختی

اشتراک گذاری در: