اعضای هیات تحریریه

عضو هیات تحریریه

علیرضا بادله

عضو هیئت علمی و استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه  فرهنگیان مازندران

ایمیل Alireza.Badeleh@gmail.com / A.Badeleh@cfu.ac.ir

شماره تماس: 09117802336