عملکرد اجتماعی- اقتصادی بازارهای مازندران در دوره قاجار با تکیه بر شهرهای ساری ، بابل و بهشهر

صالحه دهقان1

فرشته اسدی اوریمی2

فریما صبورمنش

1کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، دبیر مقطع متوسطه دوم دبیرستان شهدای سپاه منطقه 15 تهران. sdehqan23@gmail.com

2کارشناسی ارشد تاریخ دوره اسلامی، دبیر مقطع متوسطه دوم دبیرستان فرزانگان2ساری.(نویسنده مسئول) fereshteasadi.orimi50@gmail.com

3کارشناس تاریخ ، دبیر تاریخ مقطع متوسطه دوم دبیرستان فرزانگان2 ساری.  Farima49saboormanesh@gmail.com 

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 206 الی221

چکیده

دوران قاجار به لحاظ آغاز حرکت از جامعه سنتی به سمت یک جامعه صنعتی یکی از اساسی ترین مراحل تاریخی کشور ایران می باشد و بازار نیز یکی از عوامل تعیین کننده امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مملکت است. در این میان بازارهای مازندران( شهرهای ساری ، بابل و بهشهر ) با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و همچنین ارتباط تجاری گسترده روسیه با ایران و مخصوصاً نواحی شمال آن از اهمیت به سزایی برخوردارند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به عملکرد اجتماعی- اقتصادی بازارهای مازندران در دوره قاجار پرداخته شده است و داده ها از طریق روش کتابخانه ای و به صورت موضوعی گردآوری شده است. در پاسخ به سوال اول که شرایط جغرافیایی و اقلیمی شهرهای مازندران ( ساری ، بابل و بهشهر ) در کارکرد اجتماعی – اقتصادی بازارهای منطقه چه تاثیری داشته است می توان فرض کرد با توجه به مقتضیات محلی و تولیدات منطقه ای ، شهرهای مازندران کارکرد اجتماعی- اقتصادی پویاتری داشتند و در پاسخ به سوال دوم که روابط بازرگانی با روسیه در دوره قاجار چه تاثیری بر عملکرد اجتماعی- اقتصادی بازارهای مازندران داشته است می توان گفت با توجه به مبادلات اقتصادی ایران با سایر کشورها به ویژه روسیه و ورود برخی از کالاهای خارجی به بازارهای ایران از جمله مازندران در برخی موارد به تولید محصولات ایرانی آسیب وارد شد.

واژگان کلیدی: کارکرد ، بازار ، مازندران ، قاجار ، شهر.

اشتراک گذاری در: