عوامل سوق دهنده به ترک مصرف مواد مخدر: دیدگاه مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد

زهرا مشفق خاکپور1

فاطمه آهنی 2

ریحانه ظفریابی3

۱کارشناس ارشد جامعه شناسی گرایش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،کارشناس فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

2کارشناس حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس مالی و اداری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

3کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق گرایش حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان،کارشناس امور حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره پنجم، زمستان1400،  صفحات 117 الی 126

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل سوق دهنده به ترک مصرف مواد مخدر (دیدگاه مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد) انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، كاربردي؛ از نظر ماهیت، توصيفي و از نظر روش، زمینه­یابی (پیمایشی) و جامعه آماری متشکل از کلیه مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان بود. مطابق با جدول كرجسي و مورگان حجم نمونه 234 نفر و انتخاب اعضاء نمونه به روش نمونه­گیری غیر­تصادفی در دسترس انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق­ساخته با 32 گویه بود که روايي صوری و محتوايي آن از نظر متخصصان تایید و ضریب آلفای کرونباخ برابر 89/0 محاسبه شد. یافته ها نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=α) رتبه­بندي عوامل سوق­دهنده تاثیرگذار بر ترک مصرف مواد­مخدر در افراد مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد به ترتیب اولویت عبارت است از عوامل فردی، عوامل اطلاع­رسانی ­و ­تبلیغاتی، عوامل مالی ­و ­اقتصادی، عوامل خانوادگی و عوامل فرهنگی­ و ­اجتماعی.

واژگان کلیدی: عوامل سوق دهنده، ترک مصرف مواد مخدر، مراکز ترک اعتیاد

اشتراک گذاری در: