عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر ریسک های نوظهور و ایجاد فرهنگ آمادگی در مواجهه با آن با رویکردی نوآورانه

مرجان حبیبی

کارشناس مطالعات میان رشته ای مدیریت آموزش، پژوهش و توسعه، بیمه دانا/دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران.مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور ،تهران، ایران habibi_marjan@yahoo.com  

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار 1402،  صفحات 257 الی 272

چکیده

هدف مقاله پیش رو بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر  بر ریسک های نوظهور در جامعه و ایجاد فرهنگ آمادگی در مواجهه با آن مبتنی بر رویکردی نوآورانه بود، چرا که شناخت فرهنگ جامعه و نحوه آمادگی در مواجهه با ریسک های نوظهور می تواند تاثیرگذاری منفی شوک ها و ریسک ها را به حداقل برساند و جامعه در برخورد با آن دچار چالش کمتری شود. بر این اساس، سیاست گذاری و ارائه راهکار در پیشبرد این هدف در جامعه میسر می شود. روش مورد بررسی در این مقاله مطالعات کتابخانه ای، بررسی مدارک،  اسناد و مبتنی بر دستاوردهای مقالات خارجی  است. یافته های تحقیق موید این امر است که عوامل فرهنگی نظیر محیط های فرهنگی،رسانه های اجتماعی، کارگزاران فرهنگی، نحوه آموزش، جهان بینی، ارتباطات، نوآوری، یادگیری، اعتماد به محیط و مقامات و میزان آمادگی ، هر کدام نقش کارا و موثری در تبیین ریسک های نوظهور در جامعه ایفا می کنند و با بهره گیری و تکیه بر عوامل یاد شده ، می توان آسیب های ناشی از آن را به حداقل رساند و میزان تاثیر گذاری آن را کمرنگ تر کرد.  صنعت بیمه هم به عنوان نهادی پویا ، سیاست گذار و تصمیم گیر  در جامعه می تواند از طریق فرهنگ سازی متناسب با ظرفیت و پتانسیل های موجود، برنامه ریزی موثری در جهت رویارویی با ریسک های نوظهور را مدنظر قرار دهد تا علاوه بر پوشش ریسک های مذکور، از این چالش به عنوان فرصت سازی در جهت اهداف خویش نیز بهره گیرد.

 

واژگان کلیدی: فرهنگ، ریسک های نوظهور، فرهنگ آمادگی، بیمه، رویکرد نوآورانه.

اشتراک گذاری در: