عوامل موثر در هدایت تحصیلی، شغلی دانش آموزان اول متوسطه دخترانه شهرستان سوادکوه

معصومه خادمی1 ، پروین خادمی۲

۱آموزگار آموزش ابتدایی پایه چهارم، آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه

۲آموزگار آموزش ابندایی پایه اول، آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال اول، شماره اول، زمستان 99 ،صفحات ۳۸ الی ۴۲

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در هدایت تحصیلی، شغلی دانش آموزان اول متوسطه دخترانه شهرستان سوادکوه با روش توصیفی زمینه یابی انجام شد. جامعه آماری متشکل از کلیه دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطه شهرستان سوادکوه به تعداد 245 نفر که با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 150 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با ارائه نظرات افراد متخصص و صاحب نظر در امور آموزش استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی (جداول و نمودارها) و روش استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ، آزمون t تک نمونه ای) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل سه گانه فردی، اجتماعی، اقتصادی در هدایت تحصیلی، شغلی دانش آموزان اول متوسطه دخترانه شهرستان سوادکوه موثر می باشند.

واژگان کلیدی: آموزش و پرورش، هدایت تحصیلی، هدایت شغلی، دانش آموزان

اشتراک گذاری در: