مروری بر ایده دانش محتوایی تعلیم و تربیت و بالندگی اعضای هیات علمی

سمانه بهرامی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش  استان مازندران، شهرستان میاندرود  sana.di64@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 84 الی95

چکیده

دانش محتوایی- تعلیم و تربیت معجون و ترکیبی خاص از دانش محتوا به همراهان دانش تربیتی می‌باشد که خاص مدرسان آن محتوا است از طرفی،بالندگی اعضای هیأت علمی به دامنه‌ی وسیعی از فعالیت ‎ها اشاره دارد که مؤسسات آموزش عالی جهت بازآموزی و کمک به اعضای هیأت علمی در ایفای نقش‌هایشان به کار می‌گیرند. این پژوهش از نظر عمق مطالعه، کاربردی- توسعه ­ای است و از نظر هدف پژوهش، توصیفی است، به این دلیل که با هدف تبیین جنبه¬های مختلف ایده دانش محتوایی تعلیم و تربیت  و  بالندگی اعضای هیات علمی انجام گردیده است. یافته ها نشان داد امروزه TPACK به عنوان یک تئوری، مدل، رویکرد آموزشی و نیز رویکرد ارزیابی از دانش تلفیق تکنولوژی در مؤسسات متعددی به کار گرفته شده و در پژوهش ­های بسیاری قابلیت‎ های خود را افزایش یادگیری نشان داده است..

واژگان کلیدی:  ایده دانش محتوایی، تعلیم و تربیت ، بالندگی اعضای هیات علمی

اشتراک گذاری در: