مروری بر تاثیر معنویت بر سردردهای میگرنی

معصومه رضایی1

مریم سعیدی2

1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، کارمند مرکز بهداشت شهرستان ساری،دانشگاه علوم پزشکی مازندارن

2مدرس گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی قدیر، شهرستان لنگرود، دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، maryam.saeedi.psy@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 161 الی170

چکیده

بسیاری از درمان های دارویی میگرن رضایت بخش نیستند. آنها برای بسیاری از بیماران موثر نیستند، درد را به طور کامل از بین نمی برند، به طور کامل از عود مجدد سردرد جلوگیری نمی کنند یا با عوارض جانبی منفی همراه هستند. روش‌های مختلفی وجود دارد که ممکن است کیفیت زندگی مبتلایان به میگرن را بهبود بخشد. به نظر می رسد آرامش یک راه موثر برای درمان سردردهای میگرنی باشد. پزوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت بر سردردهای میگرنی انجام شد نتایج نشان داد افرادی که با معنویت همراه هستند ممکن است نسبت به افرادی که با معنویت همراه نیستند، تحمل بیشتری نسبت به درد حاد میگرنی داشته باشند.

واژگان کلیدی: درد، میگرن ،معنویت

اشتراک گذاری در: