مروری بر ضرورت اینترنت اشیا در پروژه های شهر هوشمند رویکرد نوین در توسعه پایدار شهری

امیر حسین رنجبر

کارشناس ارشد مهندسی عمران- شهرداری ساری Amirranjbar2272@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 35 الی 46

چکیده

مفهوم شهر هوشمند بر ساختار، سامانه و هویت آبادی­ هایی دلالت دارد که فناوری ارتباطات از دور به آن­ها حیات می بخشد. بر اساس بررسی ادبیات گسترده، مقاله ابتدا مفهوم شهر هوشمند را ارائه می­کند، که بر معماری شهر هوشمند و نقش داده­ها در راه حل­های شهر هوشمند تاکید می­کند. بخش دوم اینترنت اشیا را با تمرکز بر فناوری اینترنت اشیا، استفاده از اینترنت اشیا در برنامه های کاربردی شهر هوشمند و امنیت ارائه می­کند. مقالات بر اساس معیارهای ورود و خروج به مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. این پژوهش از نظر عمق مطالعه، کاربردی- توسعه ای است و از نظر هدف پژوهش، توصیفی است، به این دلیل که با هدف تبیین جنبه­ های مختلف شهرهای هوشمند، هوشمندسازی شهری و توسعه پایدار شهری انجام گردیده است. انتخاب مقالات بدین‌صورت بود که در ابتدا فهرستی از عناوین و چکیده تمام مقالات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی توسط پژوهشگر تهیه و به ‌منظور تعیین و انتخاب عناوین مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند. سپس مقالات مرتبط به‌طور مستقل از همه موارد وارد فرآیند پژوهش شدند. در انتهای جستجو، تعداد 84 مقاله به دست آمد و در نهایت 14 مقاله که از کیفیت خوبی برخوردار بودند وارد مطالعه مرور سیستماتیک شدند.

واژگان کلیدی: اینترنت اشیا، شهر هوشمند، توسعه پایدار شهری

اشتراک گذاری در: