مروری بر فن آوری های دیجیتال و آموزش از راه دور در دوران پاندمی ویروس کرونا

زینب منتظری

کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی،آموزش و پرورش استان مازندران شهرستان تنکابن،مدرس دانشگاه شفق و دانشگاه سما. Montazeri_zeinab@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 178 الی 189

چکیده

یادگیری، رسانه و فناوری در طول همه گیری کووید 19 می­توانند و باید کمک مستقیم ­تری به دانش و عمل کنند آمورش  دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ و ﭘﺲ از آن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﻲ‌رود. بر این‌اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی فن آوری های دیجیتال و آموزش از راه دور در دوران پاندمی  ویروس کرونا صورت‌گرفته است. بنابراین مطالعه حاضر با جستجو واژه ­های کلیدی آمورش دیجیتال، یادگیری الکترونیکی، آموزش مجازی، دانشجو، استاد، دانشگاه،  پاندمی،  همه­ گیری کووید-19، در پایگاه داده­ های در بازه زمانی سال­های  1993 تا 2021 صورت  گرفته است.  تعداد مقالات ابتدایی حاصل از جستجو شامل 36 مقاله بوده است که بعد از بررسی مرحله ای و غربالگری سه فاز و اعمال معیارهای خروج از مطالعه، به 28 تعداد مقاله دست یافتیم.  نتایج نشان داد ظهور ویروس کرونا در کنار همه آفت­ هایی که داشته است، فرصتی برای محک زدن قدرت و توانمندی کشورها در  استفاده از ابزار راهبردی مدیریت هویت و دسترسی به جهت اعمال حاکمیت و مهار این بیماری  بود و ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت های هویت دیجیتال در سطح ملی بیش از پیش مورد توجه کشورها قرارگرفته است. بنابراین استفاده و بهره‌مندی از امر دیجیتال بیش از هر زمانی ضروری است زیرا آینده متعلق به مراکز آموزشی هست که ارتباط بیشتری با دیجیتال دارند.  .

واژگان کلیدی: فن آوری های دیجیتال، آموزش، کرونا،  پساکرونا

اشتراک گذاری در: