مروری بر نقش هوش معنوی در ارتقای شغلی معلمان

فاطمه زهرا مسلمی اشرفی 1

لیلی یداله پور 2

ندا تیری همت آبادی 3

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد زیست تکوین، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر ، ایران

3دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال پنجم، شماره 14، بهار1403، صفحات 86 الی 96

چکیده

هوش معنوی یکی از ابزارهای حافظه و توانایی است که در ارتقای شغلی معلمان نقش مهمی دارد. بدون شک نیروی انسانی، به ویژه معلمان از مهمترین عناصر سازنده محیط های آموزشی و مهمترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدف های آموزشی است. هدف از انجام تحقیق بررسی نقش هوش معنوی در ارتقای شغلی معلمان بود. نتایج مطالعات نشان داد  معلمانی که از هوش معنوی بالاتری برخوردار هستند، سلامت معنوی بالاتری داشتند. هوش معنوی به معلمان کمک می کند تا تعادل بین کار و زندگی خود را بهتر مدیریت کنند، روش های تدریس خود را بهبود بخشند و تجربیات یادگیری شخصی را برای دانش آموزان خود ارائه دهند. هوش معنوی در حرفه ی معلمی منجر به انعطاف پذیری، کاهش افکار ناکارامد، تعاملات مثبت می شود و هوش معنوی معلمان در ارتقا و بهبود عملکرد حرفه ای و رفتار آموزشی آنان در چگونگی اجرای تدریس کارآمد موثر است.

واژگان کلیدی: هوش معنوی، ارتقای شغلی، معلمان

اشتراک گذاری در: