سردبیر

سردبیر

دکتر مریم تقوایی یزدی

عضو هيئت علمی و دانشیار گروه مديريت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

پست الکترونیک: m_taghvaeeyazdi@yahoo.com

شماره تماس: 09111539743