مسئولیت پذیری اجتماعی و دانش آموزان دوره ابتدایی (به روش تحلیل اسنادی)

شهرزاد هدایتی

دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی واحد آزاد ساری، مدیر آموزشگاه و پیش دبستانی مستقل، مدیرمجتمع آموزشی فرهنگی و هنری و قرآنی محمودآباد hedaityshahrzad@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401، صفحات 229 الی 243

چکیده

دانش ­آموزان و به ویژه دانش ­آموزان دوره ابتدایی بزرگترین سرمایه ­های انسانی هر جامعه به حساب می ­آیند؛ زیرا با به­ کارگیری دانش و مهارت­ های آموخته شده می­توانند گام­ های استواری در جهت تعالی، رشد و آبادانی جامعه بردارند. بنابراین، یکی از اهداف مهم نظام آموزشی، تربیت دانش ­آموزانی مسئولیت ­پذیر است. در همین خصوص، هدف این پژوهش شناخت عوامل موثر بر مسئولیت­ پذیری اجتماعی دانش ­آموزان دوره ابتدایی بود. این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی با استفاده از روش تحلیل اسنادی انجام شد. بدین منظور به صورت هدفمند و با جستجو در پایگاه­ های اطلاعاتی داخل کشور تعداد 15 پژوهش منتشر شده طی سال­های 1400-1390، در خصوص مسئولیت­ پذیری با استفاده از روش تحلیل اسنادی، دسته­بندی و مؤلفه­ های تاثیرگذار بر مسئولیت­ پذیری اجتماعی دانش­ آموزان شناسایی گردید. یافته­ها نشان داد عوامل فردی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی، اخلاقی، فرهنگی، قانونی، اقتصادی و زیستی، مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر مسئولیت­ پذیری اجتماعی دانش­ آموزان می ­باشند. بنابراین، در پسا کرونا، توجه به این عوامل و مؤلفه­ ها سبب می­شود که روحیه تعهد، مسئولیت ­پذیری، تلاش و پشتکار در دانش ­آموزان دوره ابتدایی پرورش یافته تا بتوان نیروهای فعال و مولدی را برای فعالیت در عرصه­ های مختلف اجتماع تربیت نمود.

واژگان کلیدی:مسئولیت ­پذیری اجتماعی، دانش ­آموزان دوره ابتدایی، تحلیل اسنادی.

اشتراک گذاری در: