مطالعه بررسي رابطه بین رهبری آگاهانه و اثربخشی رهبری در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان

جواد میرزائی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران j.mirzaei.1380@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 122 الی 133

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین رهبری آگاهانه و اثربخشی رهبری در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با هدف کاربردي و از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی انجام شد. جامعه ­ی آماری شامل کارکنان و مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي- طبقاتی تعداد 155 نفر از میان شاغلین به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامة محقق ساخته برگرفته از الگوي رهبری آگاهانه جونز و برازداو، (2015) (دیدگاه نظری، شناخت روند تحولی و سیستمی، موقعیت، ظرفیت آگاهی اجتماعی، احساسی و انسانی و ظرفیت شناختی) شامل 24 سوال و پرسشنامة استاندارد اثربخشی رهبری (انطباق، تحقق هدف، انسجام و تداوم و پایایی) شامل 24 سوال بود. به منظور انجام تحليل هاي آماري از نرم افزارهای تحلیل آماری SPSS و لیزرل استفاده شدد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین رهبری آگاهانه و اثربخشی رهبری در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتايج حاصل نشان داد كه بين تك تك مؤلفه­هاي رهبری آگاهانه (دیدگاه نظری، شناخت روند تحولی و سیستمی، موقعیت، ظرفیت آگاهی اجتماعی، احساسی و انسانی و ظرفیت شناختی) با اثربخشی رهبری رابطه معنی داري وجود دارد.

واژگان کلیدی:  رهبری آگاهانه، اثربخشی رهبری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، استان کردستان

اشتراک گذاری در: