مطالعه تاثیر سبک زندگی و سواد رسانه ای بر گرایش دانش آموزان به ارزش های دینی و فرهنگ عفاف و حجاب

مریم سلمانپور 1

۱دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، معاون آموزشی حوزه علمیه salmanpoor1400@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره چهارم، پاییز1400،  صفحات 29 الی 35

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر سبک زندگی و سواد رسانه­ای بر گرایش دانش آموزان به ارزش های دینی و فرهنگ عفاف و حجاب، انجام شد. این پژوهش، کاربردی، توصيفي از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری، کلیه دانش­آموزان دختر شاغل به تحصیل در نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش شهرستان ساری بود که تعداد 377 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق­ساخته با 20 گویه بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان و صاحب نظران تایید و مقدار پایایی از طریق ضريب آلفاي كرونباخ برابر 0/88 محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده از آزمون t تک گروهی بود. یافته­ها نشان داد که تاثیر سبک زندگی و سواد رسانه ای بر گرایش دانش آموزان دختر شهرستان ساری به ارزش های دینی و فرهنگ عفاف و حجاب بیشتر از متوسط است.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، سواد رسانه ای، گرایش به ارزش های دینی، فرهنگ عفاف، حجاب

اشتراک گذاری در: